De in 2008 opgerichte Belangengroep ter Bestrijding Geluidsoverlast en Luchtverontreiniging A50 heeft zich als doel gesteld bij het bevoegd gezag te bereiken dat er langs de A50 maatregelen worden genomen zodanig dat wordt voldaan aan de Europese normen t.a.v. geluidsoverlast en luchtverontreiniging


Sinds de A 50 is doorgetrokken tot Eindhoven is het aantal voertuigen meer dan verdubbeld. In 2003 telde RijksWater Staat 43000 voertuigen per etmaal,in 2006 werden er 80.000 geteld en de verwachting is dat dit aantal zal toenemen tot 110.000 per etmaal. Landelijk wordt tot 2020 een toename van het autogebruik met 20-35 % verwacht,het vrachtvervoer zelfs met 75%.Daarmee neemt de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging evenredig toe. De Wet Geluidshinder stelt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet mag worden overschreden.De Europese norm is ook 48dB. Boven deze norm is sprake van geluidsoverlast. Langs de A50 wordt deze norm ruimschoots overschreden, op sommige plaatsen is het geluidsniveau meer dan 65db


De effecten van geluidsoverlast op de gezondheid zijn: onrustige slaap,stress, verhoogde bloeddruk,hart en vaat ziekten en een verminderd prestatievermogen. De schade is groter bij toenemende geluidsniveaus.
De A 50 geeft niet alleen geluidsoverlast maar ook luchtverontreiniging met name fijnstof. Fijnstof is een verzamelnaam voor piepkleine deeltjes in de lucht van zandkorreltjes tot materiaal van afgesleten autobanden. Het wegverkeer is hier tot 75% debet aan fijnstof is is niet waarneembaar maar heeft een grote impact op de gezondheid. De Europese normen zijn: 40 microgram fijn stof per m3 maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zou de norm op 20 microgram per m3 moeten liggen. In het verkeer nemen personenauto's 30% vervuiling voor hun rekening en het vracht- en besteldiensten 45 %.